بیشتر

هرچه میخواهم تورا امروز، فردا بیشتر!
دوستت دارم زیاد اما غمت را بیشتر!

مثل مادر هستی ام درداست،اما ساکتم
رفته اخلاقم به خلقیات بابا بیشتر!

خوب میدانم که راهی سخت تر از عشق نیست
مرد اما می زند دل را به دریا بیشتر

مثل یک فواره عمری کوششم سودی نداشت
سرنگونم کرده است این سرکشی ها بیشتر!

پیرمردی دید حالم را و با لبخند گفت :
با جوانان ناز خواهد کرد دنیا بیشتر

حکمت امروز و فردا کردنت ای مرگ چیست؟
هرچقدر امروز میترسیم، فردا بیشتر!

حسین دهلوی

/ 0 نظر / 16 بازدید