عاشق شدم

آقای شاعر: 

گفتی که چادر میکِشی یعنی که مَحرم نیستیم 
من عاشقم صرفا همین،رفتار محجوبانه را... 

پاسخ بانوی شاعر: 

وقتی که رو کج میکنی یعنی که محرم نیستیم 
من هم فقط عاشق شدم این غیرت مردانه را...

/ 0 نظر / 20 بازدید