چشیدنی ست غزل

واژه ها میوه های باغ تواند از لبان تو مزه می گیرند
تو نبودی کسی نمی دانست حرف باید چشیدنی باشد

ای نشسته به قله های سپید! شعر نو! پیش پای من بگذار
تا تو راهی که رفتنی باشد جاده ای که رسیدنی باشد

گردن آویز ناز زیبنده ست منتها این به خاطرت باشد
ناز خوب است تا زمانی که نازهایت خریدنی باشد

سعدیِ دخترانه ی سخنی, مطلع شعر ناب انجمنی
آرزو می کنم گلستانت غنچه هایش نچیدنی باشد

مجید آژ

/ 0 نظر / 20 بازدید