عشــق ِ پنهـــانــی مـن

"درس خـوانـدی؟ چـه خبـر؟ حـال شمـا؟ خـوبـی کـه؟"

عشــق ِ پنهـــانــی مـن ، پشت ســؤالــی الکــی ...!

مجید ترک آبادی

/ 1 نظر / 21 بازدید
پیمان

آقا کامل این غزل رو دارید؟