کاش

مثل ِ موهــای ِ فرت در زیر باران ِ بهــار

آهـ... می بینـــی ؟ گره خورده اســت دیگر کارمــان 

کاش میشــُد زندگی مثل ِ نوار ضبط صوت 
پیش و پس می رفت با چرخــاندن ِ خودکارمــان 

امید صباغ نو

/ 0 نظر / 24 بازدید